Общи условия

Предложението на EVS Translations е насочено изключително към фирми. За съжаление, не предоставяме услуги на частни лица.

*Задължително

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „И ВИ ЕС ТРАНСЛЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

I. Обхват

 

1. Тези Общи условия (ОУ) уреждат търговските условия и взаимоотношенията между „И Ви Ес Транслейшънс България” ЕООД, наричано за по-кратко “’ЕВС” и потребителя на преводаческите услуги, наричан за по-кратко “Клиент” и/или „Потребител”, или наричани заедно „Страните”.

 

2. В общите условия се прилагат следните дефиниции:

 

Клиент: физическо лице, едноличен търговец, земеделски производител, юридическо лице или неперсонифицирано образувание, което ползва услугите, предоставяни от ЕВС.

 

Договор: договор между ЕВС и клиента за доставката на услуги, предмет на настоящите Общи условия.

 

Работен ден: ден (с изключение на събота, неделя или официален празник в Република България), когато в Република България държавните институции работят и банките са отворени за бизнеса, от 9:00 часа до 18:00 часа местно зимно време - UTC+02:00 и  местно лятно време - UTC+03:00.

 

Работни седмици: седмица от 5 работни дни от понеделник до петък при работно време от 9:00 часа до 18:00 часа местно зимно време - UTC+02:00 и  местно лятно време - UTC+03:00.

 

Услуги, предоставяни от ЕВС: писмен превод; устен превод; езиково обучение; легализация и заверки на документи; редакция; локализиране на сайт, субтитриране  или друга подобна дейност, която е подробно посочена в Договор или Оферта.

 

Дата на възлагане на поръчката: денят, в който  потвърждението за приемане на офертата достигне до ЕВС или денят на подписване на индивидуален договор.

 

Дата на започване на изпълнението: датата, на която ЕВС започва изпълнението на възложената поръчка.

 

3. Данни за „И Ви Ес Транслейшънс България” ЕООД:

 

- Седалище и адрес на управление: И Ви Ес Транслейшънс България EООД, ул. „Дамян Груев“ № 10-12, ет.8, ателие 2, София, 1606

 

- Вписване в Търговски регистър към Агенцията по вписванията: ЕИК 115575118;

 

- Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 115575118;

 

- Данни за кореспонденция: И Ви Ес Транслейшънс България EООД, ул. „Дамян Груев“ № 10-12, ет.8, ателие 2, София, 1606, Тел.:+359 (0) 2 980 56 68, bg(at)evs-translations.com

 

- Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 240226; (№116410 за „ЕВС Интернешънъл“ ЕООД)

 

- Възлагане за извършаване на официални преводи съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа: Договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи № 2172/15.01.2013г.

 

II. Общи положения

 

3.1. Общите условия са неразделна част от Договора за услуги, предоставяни от ЕВС, наричан по-долу „Договор или Оферта”. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретния Договор/ Оферта, се прилагат разпоредбите на последния. При липса на сключен договор отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Oбщи условия.

 

3.2. Общите условия могат да бъдат допълвани и изменяни по инициатива на ЕВС по всяко време. ЕВС информира за измененията клиентите си, като публикува на страницата си в Интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 2 работни дни преди влизането им в сила. Измененията обвързват клиента, ако са били в сила към датата на възлагане на поръчката.

 

4. Общите условия влизат в сила 2 дни, след датата на публикуването им на интернет страницата www.evs-translations.com и са неразделна част от сключеният Договор (Оферта-поръчка) за възлагане на услуги, предоставяни от ЕВС.

 

5. Потребителите на услуги, предоставяни от ЕВС, могат да се запознаят с настоящите Общи условия:

 

- В офиса на ЕВС, където Общите условия са поставени на видно и достъпно място;

 

- В офиса на ЕВС, като ЕВС предоставя копия на хартиен носител от Общите условия;

- На електроннaта страница на ЕВС в интернет с адрес www.evs-translations.com, където са публикувани в електронен вариант.

 

III. Предоставяни услуги

 

6. ЕВС предлага следните услуги:

 

6.1. Писмен превод:

 

6.1.2. Този тип превод се извършва от специализиран преводач, избран от ЕВС, който превежда документите и/или материалите оставени от клиента за превод от български език на чужд език или от чужд език на български език.

 

6.1.3. Предоставяният от ЕВС продукт е текстови превод. Допълнителни или различни услуги, по-конкретно набор и печат, форматиране и конвертиране, редакция, създаване на терминологичен речник, трябва да бъдат посочени от Клиента в Запитването или да бъдат поръчани отделно и своевременно.

 

6.1.4. При възлагане извършването на писмен превод, клиентът се задължава да уточни правилното изписване на имена на фирми, частни лица, определени изисквания по терминологията, други детайли, необходими за точното и своевременно извършване на превода. При непредоставяне на гореизброените подробности, ЕВС извършва превода съгласно Закона за транслитерацията, като в този случай ЕВС не носи отговорност за неточен превод.

 

6.1.5. Клиентът е длъжен да предостави списък с пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при приемане на възлагане на превода. Ако такива не бъдат предоставени, ЕВС извършва превода по собствено усмотрение в съответствие с цялостното смислово звучене на текста или транскрибира съгласно Закона за транслитерацията, като в този случай ЕВС не носи отговорност за неточен превод.

 

6.1.6. Когато материалът за превод се състои от ръкописни или нечетливи документи, клиентът е длъжен да ги разчете и да предостави разчетените текстове на електронен или хартиен носител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако това не бъде направено, преводачът ги разчита доколкото това е възможно, а на мястото на неразчетените пасажи се поставя израза „не се чете”.

 

6.2. Устен превод:

 

6.2.1. Устният превод се ограничава изключително до устната комуникация: предаване на посланието от един език на друг, по естествен и плавен начин, като се спазват представянето, тона и похватите на оратора, от името на когото се говори в първо лице. Основните устни преводи са симултанен и консекутивен. Симултанен е превод, който се извършва едновременно с изказването на оратора, наречен още превод „в момента на говоренето”. Консекутивен е превод, който се извършва след като оратора направи своето изказване, наречен още „превод с изчакване”.

 

6.2.2. При възлагане извършване на устен превод клиентът се задължава да осведоми ЕВС, в срок от 14 дни преди датата на предоставяне на услугата, за езика/езиците, времетраенето, мястото на предоставяне на услугата и сферата на превод, както и предава необходимите за запознаване с темата материали.  При неизпълнение в срок от страна на клиента на задължението му по предходното изречение, ЕВС не носи отговорност за качеството на устния превод и може да откаже предоставянето на услугата.

 

6.2.3. При предоставяне на устен превод, се заплаща цялото време, за което е ангажиран преводача, независимо в какво съотношение от времетраенето на мероприятието той извършва превод.

 

6.2.4. При възлагане на поръчката и/или сключване на индивидуален писмен договор между клиента и ЕВС за извършване на устен превод клиентът е длъжен в срок най-късно до 14 дни преди датата на предоставяне на услугата да потвърди писмено провеждането на мероприятието, в което ЕВС ще предостави услугите си. ЕВС може да откаже предоставянето на услугата устен превод, в случай, че потвърждението не е получено в срока и формата по предходното изречение.

 

6.2.5. В случай на Запитване за езиково обучение Клиентът посочва мястото и датата на занятието и лицето за контакт.

 

6.3. Легализация:

 

6.3.1. Легализацията е процедура по установяване и удостоверяване автентичността на официални документи, предназначени за използване извън пределите на страната издател на документа. Легализацията на документи от чужбина за употреба в Република България може да се извърши, ако са налице всички задължителни реквизити регламентирани от:

 

-Хагската конвенция приета през 1961 год.;

 

-за страните, с които България има подписани двустранни спогодби за правна помощ са в сила условията на спогодбата;

 

-за останалите случай съгласно официалните изисквания на Министерство на външните работи на Република България.

 

6.3.2. В цената на легализацията не се включва цената на писмения превод. Цената на превода се калкулира отделно в съответствие с договорените цени.

 

6.3.3. ЕВС не носи каквато и да била отговорност при отказ от страна на съответния държавен орган за легализация на документ.

 

6.3.4. При отказ за легализация от страна на съответния държавен орган, не по вина на ЕВС, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите, направени до момента на получаване на писменото уведомление за отказ.

 

6.3.5. При забава в определен срок на заверка от страна на държавна институция, ЕВС не носи отговорност за неспазване на уговорения краен срок за изпълнение.

 

6.4. Редакция:

 

6.4.1 Редакцията е специализирана услуга от експерт редактор, включваща терминологична, езикова и стилова проверка на готовия превод, която се предлага при поискване от клиента, срещу допълнително уговорено заплащане

 

6.4.2. Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.

 

6.4.3. ЕВС има право да откаже редакция на преведени документи и други книжа.

 

7.1. Предоставяните от ЕВС услуги се извършват в срокове и по цени договорени в конкретния договор или оферта-поръчка.

 

7.2. За изпълнението на услугите посочени в т. 6 на тези Общи условия  ЕВС има право да възлага тяхното изпълнение частично или изцяло на трети страни.

 

IV. Процедура по запитване и офериране

 

8. Запитване от клиент (за краткост "Запитване")

 

8.1. Клиентът може да направи запитване за оферта по някой от следните начини:

 

- лично в офис на ЕВС;

 

- в устен вид по телефон;

 

- по електронна поща;

 

- чрез попълване на онлайн форма, публикувана на електроннaта страница на ЕВС в интернет с адрес:  www.evs-translations.com.

 

8.2. Ако Запитването бъде подадено онлайн, ЕВС изпраща на Клиента автоматично потвърждение за получаване по имейл, което може да бъде разпечатано на хартия. То не представлява оферта, нито съгласие за приемане.

 

8.3. Запитването за оферта следва да съдържа най-малко следната информация:

 

- име и данни на клиента, електронна поща, телефон;

 

- вида на желаните услуги;

 

- материал, предназначен за превод;

 

- дата, място и час на мероприятието, на което ще бъде предоставена услугата устен превод;

 

- език, от който ще се превежда;

 

- език, на който ще се превежда;

 

- допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;

 

- желан срок за изпълнение;

 

9. Оферта

 

9.1. По съответното запитване ЕВС предоставя на клиента оферта в писмен вид, изпратена по електронна поща или предоставена на хартиен носител, както и в устен вид по телефона или на място в офиса на ЕВС.

 

9.2.1. Офертата за писмен превод има следното минимално съдържание:

 

- Език, от който и на който се извършва превода;

 

- Цена на 1 стандартна страница от 1800 знака в превод, съгласно БДС;

 

- Ориентировъчен обем /брой страници/ на превода след извършването му;

 

- Срок на изпълнение;

 

- Начин на приемане на поръчката и вид на изходния материал;

 

- Начин на предаване на поръчката и вид на готовия материал;

 

- Начин на плащане;

 

9.2.1. В офертата за писмен превод се посочва ориентировъчен обем на превода след извършването му, тъй като той се определя предварително  и е невъзможно точно да се предвиди крайния обем на готовия превод. След извършването на превода е възможно готовият превод да надвишава ориентировъчния обем посочен в офертата или договора, поради което ЕВС преизчислява общата цена за превода и така се формира крайна цена за предоставената услуга, която се дължи от клиента.

 

9.3. При физическо предоставяне на документи и материали от клиента, се подписва от ЕВС и клиента формуляр „Приемно-предавателен протокол”.

 

9.4. Клиентът може да приеме офертата в рамките на четири седмици от получаването й  чрез писмено потвърждение направено по следните начини:

 

- предоставено на хартиен носител в офис на ЕВС;

 

- лично от клиента чрез полагане на подпис върху писмената оферта на обозначеното за това място;

 

- изпращане на електронно писмо до посочената в офертата електронна поща на ЕВС. Писмото трябва да съдържа волеизявление за безусловно приемане на офертата и име на лицето, което я приема.

 

9.5. С приемане на офертата, клиентът декларира, че безусловно приема и се съгласява с разпоредбите на тези Общи условия.

 

9.6. Съдържанието на приетата оферта може да бъде променено по взаимно писмено съгласие на страните.

 

9.7. Писмените потвърждения за приемане на офертата се правят само в работни дни в работното време на ЕВС.

 

9.8. Писмените потвърждения изпратени по електронна поща или предоставени физически на ЕВС  до 12:00ч. в работен ден се считата за направени на съответната дата и пораждат действие от тази дата.

 

9.9. Писмените потвърждения изпратени по електронна поща или предоставени физически на ЕВС след 12:00ч. в работен ден се считата за направени на следващия работен ден, като пораждат действие от датата на този следващ работен ден.

 

9.10. Писмените потвърждения за приемане на офертата направени в неработен ден се считата за направени до 12:00ч. на първия следващ работен ден и пораждат действие от този работен ден.

 

V. Процедура по сключване на договор за възлагане на услуга

 

10.1. Договорът за възлагане на услуга между клиента и ЕВС се счита за сключен в момента, в който потвърждението за приемане на офертата достигне до ЕВС. Тогава възлагането на изпълнението на оферираната услуга се счита за възлагане на „Поръчка”.

 

10.2. Договорът се счита сключен в мястото, където е направена офертата, а именно гр. София.

 

10.3. Ако е подписан индивидуален договор за преводачески услуги между клиента и ЕВС, то условията по договора са с предимство пред общите условия. Клиенат подписвайки индивидуален договор за преводачески услуги заявява, че безусловно приема тези Общи условия, които са неразделна част от него.

 

10.4. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от датата на получаване от ЕВС на писменото потвърждение за приемане на офертата съгласно точки 9.8., 9.9 и 9.10  от настоящите ОУ или от изрично посочена в офертата дата.

 

VI. Изпълнение и предаване на поръчката

 

11.1. Поръчката е изпълнена от ЕВС, когато е доставена на клиента и са изпълнени всички изисквания на клиента по договора или приетата оферта, разпоредбите на действащото законодателство и изискванията на Системата за управление на качеството и преводаческите услуги съгласно Стандарта за преводачески услуги DIN ISO 17100:2006, и други технически спецификации, гарантиращи качество на превода по поръчката.

 

11.2. Готовият превод се получава от клиента по един от следните начини:

 

- лично от офис на ЕВС;

 

- на посочената в офертата или договора електронна поща;

 

- чрез куриер /клиентът поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите за всяка една доставка на поръчката/;

 

- а устния превод се осъществява и получава от клиента на мястото и по начина, уговорени в офертата или  договора;

 

11.2.1. В случай, че готовия превод бъде предоставен чрез куриер, разходите за куриерски услуги са за сметка на клиента.

 

11.2.2. Начинът на получаване на поръчката се уточнява в приетата оферта или договора.

 

11.3. Поръчката се счита за доставена, когато е изпратена или предадена на Клиента.

 

11.3.1. При физическо предаване на поръчката и връщане на предоставените от клиента документи и материали се подписва от ЕВС и клиента формуляр „Приемно-предавателен протокол”.

 

11.3.2. При изпращане на поръчка по електронна поща от страна на ЕВС, клиентът потвърждава писмено по електронна поща получаването на изпълнената поръчка. В случай, че клиента не потвърди с обратно електроно писмо получаването на поръчката, то  изпращането на поръчката се удостоверява чрез електронна опция за потвърждаване на изпращането. Техническите проблеми с предаването (напр. повреда на сървъра на доставчика на електронна поща) се поемат от Клиента.

 

11.3.3. Поръчките, заявени в офиса на ЕВС, се получават не по-рано от посочената дата, срещу представяне на Оферта и формуляр „Приемно-предавателен протокол”, подписани от ЕВС и клиента. Представянето на тези екземпляри е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка.

 

11.3.4. При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки се правят на място, при получаване на поръчката.

 

11.3.5. При устен превод поръчката се счита за доставена, когато преводачът, ангажиран от ЕВС, е на уговореното място, в определеното време и осъществи устния превод по начина, договорен в офертата или договора.

 

11.4. Крайният срок за приключване на всяка поръчка е определен в договора или приетата офертата. Крайните срокове или дати, които са определени за изпълнение на поръчка, се считат само за ориентировъчни, освен ако не са изрично договорени обвързващи крайни срокове или дати.

 

11.5. Срокът се смята за валиден при условие, че клиентът не внесе промени по изходния материал в процеса на изпълнение на поръчката.

 

11.6. При забава в определен срок на заверка от страна на държавна институция, ЕВС не носи отговорност за неспазване на уговорения краен срок за изпълнение.

 

11.7. Ако ЕВС няма възможност да спази обвързващ краен срок или обвързваща дата по независещи от него причини, то ЕВС ще уведоми клиента незабавно за очаквания нов краен срок или нова дата. Ако е невъзможно ЕВС да изпълни поръчката в рамките на новия краен срок или дата, то същото има право да анулира договора/поръчката  изцяло или частично. В този случай ЕВС връща на клиента всички извършени плащания.

 

11.8. Ако изпълнението на поръчката се забави по причини, дължащи се на Клиента (напр. забавено приемане), ЕВС има право да изиска компенсация за загубите, които е претърпяло поради това и за всички допълнителни разходи.

 

11.9. При отказ от страна на клиента да получи изготвените документи, той дължи на ЕВС договорената сума за изпълнението на поръчката, като за отказ от страна на клиента да получи изготвените документи ще се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения в офертата или договора срок или в даден му с писмена покана от страна на ЕВС допълнителен срок за получаване на изготвените документи.

 

11.10. ЕВС има право да откаже изпълнение на поръчка, ако финансовото положение на Клиента се е влошило значително от момента на възлагане на поръчката и/или подписвавне на договор.

 

VII. Срок за предоставяне на услугите.

 

12.1. В случай, че в Офертата или договора не са уговорени изрично: дата за начало на срока за изпълнение на поръчката, началния момент за предоставяне на материала или документите за превод; крайния момент за предоставяне на превода, то ще се прилагат правилата, уредени в настоящата Глава VII.

 

12.2. В случай, че материала за превод е предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се счита първият работен ден, след датата на която ЕВС е получило потвърждение на офертата съгласно правилата на Глава IV и V от настоящите ОУ.

 

12.3. В случай, че материалът за превод е изпратен на ЕВС след датата на приемане на офертата, датата и часа на получаване на материала се счита за начало на срока.

 

12.4. В случай, че в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че след изготвяне на превода ЕВС ще уведоми по подходящ начин клиента, че услугата е извършена.

 

VIII. Цени

 

13.1. Цените се договарят индивидуално с клиента. Цените се изчисляват в лева или евро. Всички цени, посочени в нашите оферти и договори, са нетни (без ДДС).

 

13.2. Цената за писмен превод се договаря за една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали („Стандартна страница”). Броят страници се изчислява в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools на Microsoft Word. Броят физически страници от превеждания и преведения материал не са база за изчисляване на цената.

 

13.3. Общата цена на поръчката за писмен превод, посочена в офертата или договора, е ориентировъчна. Общата цена се определя въз основа на ориентировъчния обем на превода след извършването му, посочен в офертата или договора и се изчислява на база договорената цена за една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Клиентът заплаща крайна цена за писмения превод, която се изчислява въз основа на договорената цена умножена по крайния обем на готовия превод.

 

13.4. За писмен превод минималният размер на поръчката е една страница.

 

13.5. При писмен превод на многостраничен текст за определяне на вида на услугата /експресна, бърза  или обикновена/ се прилага следната норма за превод на ден:

 

- при обикновена поръчка до 5-6 стандартни страници на ден;

 

- при бърза поръчка до 7-8 стандартни страници на ден;

 

- при експресна поръчка до 9-10 и повече стандартни страници на ден.

 

13.6. Цената за писмен превод включва превод от специализиран преводач, проверка на фактологическите данни от редактор - с качество на заклет преводач и/или ако се налага от редактор-експерт.

 

14. Цената за легализация и заверки се образува от:

 

- вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;

 

- броя на необходимите заверки;

 

- стойността на куриерската услуга.

 

14.1. За услугата редакция цената се договаря за една стандартна страница съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите или 30 реда по 60 символа на ред/.

 

14.2. Общата цена на поръчката за редакция, посочена в офертата или договора, е ориентировъчна и се изчислява на база договорената цена за една страница от редактирания текс, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали.

 

15.1. Устните преводи и езиковите обучения се таксуват на час. Започнатият час се счита за пълен и се таксува като пълен час.

 

15.2. Минималното време за таксуване на устен превод е един астрономически час. Всеки започнат час се таксува по договорената в договора или оферта цена. Максималното време за превод е 8 /осем/ часа на ден, като най-ранния начален час може да е 8:30ч., а най-късния последен час е 19:00ч. Всеки започнат час над тези 8 /осем/ часа се таксува по базисната цена уговорена в оферта, увеличена с 50%. Всеки започнат час след 19:00ч. се таксува по базисната цена уговорена в оферта, увеличена с 50%.

 

15.3. Почасовото заплащане по т. 15.1 включва и времето, в което преводачът или учителят са на съответното място и времето за пътуване (от и до). Мястото, на което започва и свършва пътуването, е адресът на нашия административен офис. Клиентът заплаща пътните и хотелски разходи за преводач или учител.

 

15.4. Материалите за обучение и допълнителните услуги при превод, в контекста на езиково обучение или устен превод, се фактурират отделно по дата, материали или друг договорен начин.

 

IХ. Начин на плащане

 

16.1. Плащането на възнаграждението за предоставените услуги се извършва по следния начин:

 

1. При възлагането на поръчката 100% авансово плащане на общата цена  съгласно офертата или договора;

 

2. В случай, че обемът на писмения превод след извършването му е по-голям от ориентировъчния обем, посочен в офертата или договора, клиентът доплаща стойността за обема надвишаващ ориентировъчния при доставка на поръчката.

 

3. В случай, че времетраенето на мероприятието или времето за път на преводача до мястото на мероприятието при устен превод след извършването му са с по-голяма продължителност от ориентировъчно предвиденото време, посочено в офертата или договора, клиентът доплаща стойността за времето надвишаващо ориентировъчно предвиденото при доставка на поръчката или фактуриране на сумата.

 

4. Могат да се договорят и други начини и срокове на плащане при взаимно съгласие на двете страни описани в офертата или в подписан и от двете страни договор за преводачески услуги.

 

16.2. Предоставената услуга съгласно офертата или договора може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

- в брой, в офис на ЕВС;

 

- чрез банков превод по сметкса на ЕВС;

 

- чрез системата Pay Pal;

 

- с наложен платеж.

 

16.3. Договореното възнаграждение се заплаща във валутата, която е посочена в офертата или договора.

 

16.4. За стойността на поръчката ЕВС начислява ДДС и издава фактура и касов бон при касово плащане.

 

16.5. Фактурираните суми са дължими и платими към датата на фактуриране. Датата на получаване на сумите по разплащателната сметка на ЕВС се счита за дата на плащане.

 

16.6. Фактурите се изпращат на клиента от ЕВС по електронната поща, посочена в офертата или договора, или се предават на ръка при доставка на услугата.

 

Х. Отказ от поръчка и такси за отказ

 

17. Правила за отказ на поръчки за писмени преводи, редакции и легализации:

 

17.1. Клиентът има право да спре изпълнението на възложената на ЕВС поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Клиентът е длъжен да изплати на ЕВС вече изпълнената част от възложената на ЕВС поръчка.

 

17.2. При отказ от поръчка, изпълнената част от поръчката се доставя на клиента от ЕВС след заплащане на дължимата сума.

 

18. Правила за отказ на поръчки за устни преводи:

 

18.1. Клиентът има право да откаже изпълнението на възложената на ЕВС поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Клиентът е длъжен да заплати на ЕВС стойността на поръчката както следва:

 

1. при писмен отказ направен 4 работни седмици преди датата на започване на изпълнението се дължи заплащане на 70% от стойността на поръчката;

 

2. при писмен отказ направен 2 работни седмици преди датата на започване на изпълнението  се дължи заплащане на 80% от стойността на поръчката;

 

3. при писмен отказ направен 1 работна седмица преди датата на започване на изпълнението  се дължи заплащане на 100% от стойността на поръчката.

 

19.1. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката се правят само в работни дни в работното време на ЕВС.

 

19.2. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката изпратени по електронна поща или предоставени физически на ЕВС  до 12:00ч. в работен ден се считат за направени на съответната дата и пораждат действие от тази дата.

 

19.3. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката изпратени по електронна поща или предоставени физически на ЕВС след 12:00ч. в работен ден се считат за направени на следващия работен ден, като пораждат действие от датата на този следващ работен ден.

 

19.4. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката направени в неработен ден се считат за направени до 12:00ч. на първия следващ работен ден и пораждат действие от този работен ден.

 

XI. Рекламации и неустойки

 

20. Рекламации

 

20.1. Клиентът има право да направи рекламация относно видимите недостатъци на предоставената услуга в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на доставяне на поръчката. Други недостатъци могат да бъдат заявени в рамките на 14 дни от откриване на недостатъка. За спазване на крайния срок е достатъчно навременното връчване на уведомление.

 

20.2. Поръчката се счита за доставена, когато е изпратена или предадена на Клиента. В случай на изпращане по куриер се добавят два работни дни.

 

20.3. Ако до края на срока клиентът не направи рекламация, се счита, че поръчката е приета без възражения.

 

20.4. Рекламацията се прави в писмен вид, с изброяване и описание на грешките.  При рекламация на писмен превод клиентът се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. Непосочване на точните места на рекламация освобождава ЕВС от задължение за коригиране на преведения текст.

 

20.5. Когато недостатъкът е точно и своевременно съобщен, ЕВС има право, по своя преценка, или да коригира, или да изпълни работата повторно, ако това е възможно съобразно характера на работата.

 

20.6. Клиентът се задължава да предостави на ЕВС разумен срок и възможност за отстраняване на рекламациите. Ако клиентът откаже да предостави подобен разумен срок и възможност, за ЕВС отпада отговорността за поправяне на рекламациите.

 

20.7. Ако е невъзможно коригиране поради характера на изпълнението, ако коригирането е неуспешно, забавено неоснователно или ако може да бъде отказано по друга причина съгласно законовите разпоредби, клиентът има право на намаление на цената или, в случай на значителни недостатъци, на анулиране на договора. ЕВС може да направи намаление от крайната цена на превода, без сумите за държавни такса за заверки и държавни таксови марки при легализации, в размер до 15 %.

 

20.8. Ако се докаже, че оплакването от клиента е неоснователно, ЕВС може да поиска компенсация от клиента за понесените в резултат на това разходи.

 

21. Неустойки

 

21.1. При забава от страна на клиента в плащането на дължимите суми с повече от 15 дни, считано от датата на издаване на фактурата, клиентът дължи неустойка за всеки просрочен ден, след 15-тия ден от фактурирането. Неустойката за забава е в размер на законовия лихвен процент за всеки ден просрочие върху дължимата сума по поръчката.

 

21.2. При неизпълнение в срок на задължението на клиента за заплащане на дължимото възнаграждение, последният изпада в забава без да се изисква изпращане на покана за изпълнение от страна на ЕВС.

 

22. Права на Клиента за обезщетение

 

22.1. ЕВС не носи отговорност за забавяне или недостатъци в изпълнението, които се дължат на:

 

- неправилен или непълен трансфер на изходния тект от клиента до ЕВС или са резултат от двусмислено и неточно формулиране на изходния текст;

 

- повредени, непълни или загубени текстове и данни при електронен трансфер;

 

22.2. ЕВС не носи отговорност за вреди, причинени на клиента когато преведения текст се окаже неподходящ за употреба по предназначение, публикуване или реклама, когато текстът трябва да бъде преработен поради неточна адаптация или доведе до щети за репутацията или имиджа на клиента, освен ако предназначението не е било писмено указано при възлагане на поръчката.

 

22.3. ЕВС не носи отговорност за вреди, причинени на клиента и възникнали в резултат на отпечатване на недобър превод, ако клиентът не посочи писмено при възлагане на поръчката, че преводът е предназначен за печат, не предостави на ЕВС коректури преди печат или пристъпи към печат без одобрението на ЕВС.

 

22.4. ЕВС не носи отговорност за вредите, причинени на клиента или на трети лица при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 

1. наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е настъпило в резултат на форсмажорни обстоятелства /земетресение, буря, война, стачки и други/;

 

2. когато се е осъществило безвиновно изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес;

 

3. вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

 

XII. Поверителност и референции

 

23.1. ЕВС се задължава да запази поверителността на споделената информация, доставена или направена достъпна по друг начин и посочена за конфиденциална от Клиента, която в контекста на настоящите ОУ се нарича "Поверителна информация".

 

23.2. ЕВС се задължава да предприеме всички разумни мерки за предотвратяване на достъпа на неупълномощени трети лица до Поверителна информация или документи. ЕВС ще използва Поверителната информация изключително за изпълнение на договорните си задължения и ще я разкрива само на тези от своите служители, подизпълнители или партньори, които са задължени да запазят поверителност и са ангажирани с изпълнение на договора, и се нуждаят от съответната поверителна информация за тази цел.

 

23.3. Поради възможността за външно вмешателство ЕВС не поема риска за запазване на поверителност на текстове и данни, които се прехвърлят по електронен път между ЕВС и Клиента.

 

23.4. Неповерителна информация е информация, която: вече е била обществено известна към момента на нейното оповестяване, при сключване на договора или е станала известна без нарушаване на законови разпоредби, настоящите ОУ или друг договор, сключен между ЕВС и Клиента; е била сведена до знанието на ЕВС от трета страна или съобщена по друг начин след сключване на договора с Клиента, без нарушение на законовите разпоредби, настоящите ОУ или друг договор, сключен между ЕВС и Клиента.

 

24. ЕВС има право да включи клиента в списъка на своите клиенти за целите на своя фирмен маркетинг, каквито могат да бъдат списък на клиенти, рекламни брошури, бюлетини, уебсайт линкове, публикации в пресата и други.

 

XIII.Защита на лични данни

 

25. С приемането на тези Общи условия клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие, ЕВС, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получило достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на поръчката и за други законни цели.

 

XIV. Права на интелектуалната собственост и права на трети страни

 

26.1. Всички права върху интелектуалната собственост на преводите възникват за ЕВС, освен ако не бъде изрично договорено друго, в писмена форма.

 

26.2. Клиентът разрешава на ЕВС да съхранява и ползва преводите, без ограничение във времето.

 

26.3 Клиентът гарантира, че права на трети страни върху информация, документи и други материали, предадени на ЕВС, не противоречат на употребата, работата с, копирането и/или публикуването на работата. Клиентът следва да обезщети ЕВС и неговите подизпълнители и партньори за всички искове от трети страни, основани на предходното изречение.

 

XV. Права и задължения на ЕВС

 

27.1. ЕВС се задължава при поискване да предостави на клиента информация за текущото изпълнение на поръчката.

27.2. ЕВС се задължава да съхранява всички получени от клиента материали и да му ги предаде при поискване, след приключване на изпълнението на съответната поръчка.

27.3. ЕВС има право да получи всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от  страна на клиента.

27.4. ЕВС има право да откаже да започне изпълнение на поръчката или да завърши започнатата поръчка, ако не бъде спазена процедурата за плащане, уредена в точка 16.1 от настоящите Общи условия.

27.5. ЕВС има право да откаже да започне изпълнение на поръчката или да завърши започнатата поръчка, ако клиента не спази договорената в офертата или договора процедура за плащане.

27.6. ЕВС има право да откаже започване на следваща поръчка, ако клиентът не е заплатил предходната.

27.7. ЕВС има право да откаже поръчката, без да посочи причините за това в срок до 5 дни преди датата на започване на изпълнение на поръчката.

27.8. ЕВС има право да откаже изпълнението на поръчката, в случай, че в хода на поръчката клиентът поиска изменение на нейните условия, които изменения ЕВС не може да изпълни. В този случай клиента дължи заплащане на ЕВС за изпълнената до този момент част от поръчката, както и направените от ЕВС разходи по изпълнението.

27.9. ЕВС има право да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена.

27.10. ЕВС има право едностранно да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалите за превод не бъдат предоставени в срок от клиента.

XVI. Права и задължения на клиента

28.1. Клиентът има право:

1. да му бъдат върнати всички материали, придружаващи документите за превод, които е предоставил във връзка с изпълнението на поръчката.

2. да получава съдействие от ЕВС във всеки един момент от изпълнението на възложената поръчка.

3. да преустанови изпълнението на поръчката, като упражни правото си на отказ съгласно правилата на глава Х „Отказ от поръчка и такси за отказ” от настоящите Общи условия.

4. да направи рекламация на извършената поръчка в писмена форма, съгласно правилата на  глава ХI „Рекламации и неустойки” от настоящите Общи условия.

28.2. Клиентът се задължава:

1. да предоставя на ЕВС всички материали и документи, необходими за качественото изпълнение на поръчката;

2. да заплати превода в срок и съгласно разпоредбите на настоящите общи условия.

28.3. Клиентът се задължава да представи в писмена форма, всички специфични изисквания към поръчката, най-късно до момента на приемане на офертата. ЕВС има  правото да откаже поръчката, ако не е съгласен с някои от специфичните изисквания.

XVII. Прекратяване

29.1. Договорът за доставка на услуги от ЕВС се прекратява с неговото изпълнение.

29.2. Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като страните се задължават да уредят помежду си всички задължения, възникнали по време на действие на договора.

29.3. Договорът се счита за прекратен, ако клиентът упражни някоя от опциите за отказ от изпълнение на възложената на ЕВС поръчка, посочени по-горе в настоящите Общи условия.

29.4. Договорът се счита за прекратен, ако ЕВС упражни някоя от опциите за отказ от изпълнение на възложената поръчка, посочени по-горе в настоящите Общи условия.

29.5. ЕВС се задължава да върне на клиента всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично или цялостно изпълнени към момента на получаване на писмен отказ и писмено искане за спиране изпълнението на поръчката. Клиентът се задължава да изплати на ЕВС всички дължими суми по частично или цялостно изпълнената поръчка към датата на получаване на писмения отказ и писменото искане за спиране изпълнението на поръчката.

XVIII. Допълнителни разпоредби

30.1 Възникналите между страните спорове се решават посредством преговори, а ако не се постигне съгласие, ще бъдат разглеждани от компетентния български съд.

30.2. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и приетата Оферта или индивидуален договор за възлагане на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и изискванията на Европейски стандарт DIN ISO 17100:2006. При сключване на международен договор между Клиента и ЕВС, приложимото право ще е българското.

Настоящите Общи условия са приети на 22.07.2014г., публикувани са на интернет страницата на ЕВС www.evs-translations.com на 22.07.2014г, и влизат в сила на 24.07.2014г.

DIN ISO 17100 DIN ISO 9100 tecom logo ata center GALA Globalization & Localization Association