07.11.2018

Джендър / Gender

В много отношения може да приемем, че тази дума е съвсем очевидна и ясна, но реалността може да не е толкова лесно обяснима, колкото ни се струва. Независимо от идеите за социална справедливост или личностна идентичност, днешният термин gender (джендър), има много объркана история, което всъщност може да помогне да си обясним защо ни е толкова трудно да го дефинираме.

Като се основава на латинския термин genus/generis, който може да бъде дефиниран като „раса, ранг, ред, семейство“, както и „мъжки или женски пол“, думата gender навлиза в английския език през старофренската gendre, genre, която, подобно на латинската, може да се преведе като „вид, род, група или пол“.

Първата употреба на термина на английски език е в доста странна област: граматична класификация. В творбата си Sammlung Altenglischer Legenden (сборник с древни английски легенди) от 1878 г., Карл Хорсман цитира творба на Света Теодора от около 1350 г., в която пише следното: „Името ѝ, женско по пол (англ. feminnine of gender), беше променено на мъжко“. По същество, особено в индоевропейските езици, тази първоначална дефиниция отразява начина, по който групираме съществителните и местоименията: например, когато идентифицираме същество от мъжки пол, местоименията той/негов са употребени правилно, докато тя/неин е формата за женски род, а то/негово ‒ за среден род.

Като разширява значението въз основа на идеята за неща, които имат общи черти, Джон Тревиза, превеждайки творбата на Бартоломеус Англикус De Proprietatibus Rerum около 1398 г., пише: „Блясъкът и светлината се различават така, както се различават род и пол (англ. Species and gender). Защото всеки блясък е светлина…

Няколко години по-късно тази концепция се разширява в посланията Northern Pauline Epistles, писани около 1400 г., където терминът се използва в смисъл на връзка, съдържаща характеристиките на конкретен произход: „Аз произхождам от рода на Израел (англ. of the gender of Israel), от Вениаминовото племе, и от евреите, родени от евреи.“

Освен за граматично обособяване по групи и за обозначаване на етнически/семейни черти, първото познато обособяване по полов признак може да бъде открито в сборника на Чарлз Летбридж Кингсфорд от 1919 г. със заглавие Stonor Letters and Papers 1290-1483, където, коментирайки обществото и социалния живот от 15-ти век, авторът цитира писмо от 1474 г.: „Сам той е от мъжки род (англ. of masculine gender) и е създаден законно от родителите си.“

Дали думата gender е означавала биологичен пол или не? Изглежда тези определения до голяма степен са съжителствали до 20-ти век, когато хората са започнали да правят разлика между биологичния пол и социалните и културни различия между половете. През 1945 г. в списание American Journal of Psychology е отбелязано следното: „В основното училище полът (gender) (който е социализирания образ на пола), е фиксирана демаркационна линия, като квалификационните термини са „женски“ и „мъжки“.“

Джендър / Gender – Дума на деня – EVS Translations
Джендър / Gender – Дума на деня – EVS Translations

Ако се задълбочим по-сериозно в проблема за половите различия по времето и непосредствено след сексуалната революция през 60-те години на 20 век, ще забележим промените, възникнали въз основа на терминологията. Например първата употреба на израза gender-neutral (неутрален по отношение на пола) може да се открие през 1963 г. в том на Encyclopedia of Mental Health (Енциклопедия на психичното здраве), 8 години по-късно изразът gender equality (равенство между половете) е споменат за пръв път в академичното списание Acta Sociologica. Две години по-късно, през 1973 г., изразът gender discrimination (дискриминация по пол) е записан за пръв път във връзка с мъжете, които печелят повече пари, дори при сходни длъжности и професионални задължения.

Един от най-важните социални уроци, които светът научи от Втората световна война, е, че в много професии полът не е такова ограничение за каквото се смяташе. И през последните десетилетия, полът, заедно с други различия, като например расата и сексуалните предпочитания, постепенно загубиха ролята си на фактор за определяна на представянето на работното място. Ние – в EVS Translations – осъзнаваме, че полът не определя способностите и затова сме горди, че сме работодател, който зачита всички кандидати и им предоставя равни възможности.