Ogólne warunki handlowe

Oferta EVS Translations jest skierowana wyłącznie do firm. Niestety nie oferujemy usług dla klientów indywidualnych.

*Wymagane

Ogólne warunki handlowe

 1. Zakres

  1. NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH TRANSAKCJI HANDLOWYCH POMIĘDZY GRUPĄ FIRM EVS TRANSLATIONS (ZWANĄ DALEJ „GRUPĄ EVS TRANSLATIONS” LUB ,,MY” ) I JEJ KLIENTAMI (ZWANYCH DALEJ ,,KLIENT” ). WARUNKI TE MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO WTEDY, GDY KLIENT JEST PODMIOTEM GOSPODARCZYM, ZGODNIE Z PARAGRAFEM 14 NIEMIECKIEGO KODEKSU CYWILNEGO (BÜRGERLICHES GESETZBUCH–BGB), OSOBĄ PRAWNĄ PRAWA PUBLICZNEGO LUB PODMIOTEM PRAWA PUBLICZNEGO POSIADAJĄCYM SPECJALNE FUNDUSZE PUBLICZNE. NASTĘPUJĄCE FIRMY TWORZĄ GRUPĘ EVS TRANSLATIONS.
   EVS Translations GmbH
   Luisenstraße 3
   63067 Offenbach
   Federalna Republika Niemiec
  2. EVS Translations (UK) Ltd.
   19 Regent Street
   Nottingham NG1 5BS
   Wielka Brytania
  3. EVS Translations Bulgaria
   Sofia 1000
   47 Alexander Stamboliyski Blvd, Fl. 3, App. 9
   Bułgaria
   EVS Translations USA, Inc.
   41 Marietta Street
   Suite 402
   Atlanta, GA 30303
   Stany Zjednoczone
   EVS Translations S.A.R.L.
   1 boulevard Saint Martin
   75003 Paris
   Francja
  4. Stroną umowy z Klientem jest firma należąca do Grupy EVS Translations, z zarejestrowaną siedzibą w kraju, z którego pochodzi zapytanie Klienta (II.2.1), lub zamówienie (II.3) (zwanego dalej ,,krajem pochodzenia zamówienia”). Jeśli w kraju pochodzenia zamówienia nie znajduje się firma należąca do Grupy EVS Translations, to wtedy EVS Translations GmbH jest stroną umowy z Klientem.
  5. Warunki te mają zastosowanie również w wersji obowiązującej w przyszłych transakcjach handlowych z tym samym Klientem, bez potrzeby odwoływania się do nich w każdym pojedynczym przypadku.
  6. OWH mają wyłączne zastosowanie. Ogólne warunki handlowe Klienta, które są sprzeczne i komplementarne z naszymi, nawet jeśli są nam znane, są ważne tylko w przypadku naszej wyraźnej pisemnej zgody.
  7. Indywidualne umowy z Klientem (w tym wszelkie dodatki i zmiany do nich) mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWH. Pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie jest wymogiem, aby udowodnić ważność indywidualnego porozumienia.
  8. Wszystkie oświadczenia Klienta przedkładane do nas po spełnieniu umowy (np. określenie terminów, powiadamiania o błędach, odstąpienie od umowy) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  9. Ustawowe przepisy mają zastosowanie, chyba że są one zmienione lub wykluczone przez niniejsze OWH.

 2. Tworzenie umów

  1. Nasze oferty podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia i są niewiążące dopóki nie zostaną wyraźnie określone jako wiążące.
  2. Ogólne

   1. Klient może przesłać nam zapytanie ofertowe (dalej zwane ,,Zapytaniem”) przez e-mail (w przypadku tłumaczeń, również przez formularz online dostępny na naszej stronie internetowej), faksem, pocztą lub złożyć je ustnie.
    W Zapytaniu, Klient powinien w szczególności uwzględnić swoje imię i nazwisko, adres, język(i) źródłowe i docelowe.
   2. ZAPYTANIE KLIENTA NIE JEST OFERTĄ.
   3. JEŚLI ZAPYTANIE ODBYWA SIĘ W TRYBIE ONLINE, KLIENT OTRZYMUJE OD NAS AUTOMATYCZNE POTWIERDZENIE JEGO OTRZYMANIA W WERSJI DO DRUKU. NIE STANOWI ONO OFERTY LUB JEJ PRZYJĘCIA.
   4. NASZA OFERTA DLA KLIENTA (DALEJ ,,OFERTA” ) JEST ZŁOŻONA PRZEZ WIADOMOŚĆ E-MAIL, FAKSEM, POCZTĄ LUB USTNIE. KLIENT MOŻE ZAAKCEPTOWAĆ OFERTĘ ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL, FAKSEM, POCZTĄ LUB USTNIE W CIĄGU CZTERECH TYGODNI OD JEJ OTRZYMANIA.

  3. Tłumaczenia

   1. W PRZYPADKU ZAPYTANIA O TŁUMACZENIA, KLIENT POWINIEN OKREŚLIĆ TEMAT, A W RAZIE POTRZEBY WSZELKĄ TERMINOLOGIĘ I/LUB INFORMACJE, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE W OTRZYMANIU PRAWIDŁOWEGO TŁUMACZENIA.
   2. JEŚLI NIE JEST OKREŚLONE INACZEJ, WYKONUJEMY TYLKO TŁUMACZENIA. DODATKOWE LUB INNE USŁUGI, W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁAD DRUKU I WYDRUK, FORMATOWANIE I KONWERSJA, KOREKTA, STWORZENIE TERMINOLOGII I GLOSARIUSZA MUSZĄ BYĆ WSKAZANE PRZEZ KLIENTA JUŻ W ZAPYTANIU LUB ZAMÓWIONE ODDZIELNIE W STOSOWNYM CZASIE.

  4. TŁUMACZENIA USTNE / SZKOLENIA JĘZYKOWE

   1. W PRZYPADKU ZAPYTANIA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZENIA USTNEGO, KLIENT POWINIEN OKREŚLIĆ RODZAJ TŁUMACZENIA USTNEGO (SYMULTANICZNE LUB KONSEKUTYWNE) JAK I TYP WYMAGANEGO SPRZĘTU. NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZLECENIA, KLIENT MUSI DOSTARCZYĆ NAM NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH TŁUMACZOWI USTNEMU DO PRZYGOTOWANIA SIĘ.
   2. KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DO OKREŚLENIA MIEJSCA I DATY ZLECENIA W ZAPYTANIU O TŁUMACZENIA USTNE I SZKOLENIA JĘZYKOWE.

 3. ZAKAZ CESJI
  KLIENT MOŻE PRZENIEŚĆ PRAWA WYNIKAJĄCE Z UMOWY JEDYNIE ZA NASZĄ UPRZEDNIĄ PISEMNĄ ZGODĄ I TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, KTÓRY NIE STANOWI ZBYT WIELKIEGO OBCIĄŻENIA DLA NASZYCH INTERESÓW.
 4. PARTNERZY
  REZERWUJEMY SOBIE PRAWO PRZENIESIENIA CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA WSZELKICH TRANSAKCJI NA OSOBY TRZECIE (ZWANE DALEJ „PARTNERAMI”). MA TO ZASTOSOWANIE SZCZEGÓLNIE W PRZYPADKU JĘZYKÓW I DZIEDZIN, KTÓRE NIE WCHODZĄ W ZAKRES NASZYCH USŁUG WEWNĘTRZNYCH. W TAKICH PRZYPADKACH RÓWNIEŻ, UMOWA MA MIEJSCE WYŁĄCZNIE POMIĘDZY NAMI A KLIENTEM.
 5. CENY, KOSZTY REZYGNACJI

  1. CENY SĄ UZGADNIANE INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM. CENY SĄ NALICZANE W WALUCIE KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI ZAMÓWIENIE. JEŚLI ŻADNA Z FIRM NALEŻĄCEJ DO GRUPY EVS TRANSLATIONS NIE MA SIEDZIBY W KRAJU POCHODZENIA ZAMÓWIENIA, CENY NALICZANE SĄ W EURO. WSZYSTKIE CENY WYMIENIONE W NASZYCH INFORMACJACH I OFERTACH SĄ CENAMI NETTO (BEZ PODATKU VAT). NIE POBIERAMY OPŁATY ZA PRZESYŁKĘ, KOSZTY FAKSU I TELEFONU.
  2. CENY ZA USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO I SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH OBLICZANE SĄ NA PODSTAWIE GODZIN LUB DNI. ROZPOCZĘTE GODZINY SĄ ROZLICZANE W CAŁOŚCI. WYNAGRODZENIE NA PODSTAWIE STAWEK GODZINOWYCH ZGODNIE Z 3.1 OBEJMUJE RÓWNIEŻ OBECNOŚĆ TŁUMACZA/ OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE JĘZYKOWE W MIEJSCU ZLECENIA I CZAS PODRÓŻY W OBIE STRONY. ZAREJESTROWANA SIEDZIBA NASZEGO BIURA, ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZLECENIE JEST MIEJSCEM, KTÓRE JEST POCZĄTKIEM I KOŃCEM PODRÓŻY. KLIENT OBCIĄŻONY JEST KOSZTAMI PODRÓŻY, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA, PONIESIONYMI PRZEZ TŁUMACZA USTNEGO LUB OSOBĘ PROWADZĄCĄ SZKOLENIE JĘZYKOWE.
  3. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I DODATKOWE USŁUGI W PRZYPADKU TŁUMACZEŃ W KONTEKŚCIE SZKOLENIA JĘZYKOWEGO LUB TŁUMACZENIA USTNEGO SĄ ROZLICZANE ODDZIELNIE W ZALEŻNOŚCI OD CZASU I KOSZTÓW MATERIAŁÓW LUB W INNY UZGODNIONY SPOSÓB.
  4. JEŚLI KLIENT ANULUJE UMOWĘ, ZOSTAJE ON OBCIĄŻONY KOSZTAMI DO TEJ PORY PONIESIONYMI, KTÓRE JEDNAK NIE MOGĄ WYNOSIĆ MNIEJ NIŻ 15 % OD UZGODNIONEJ CENY NETTO. Jeśli klient anuluje umowę, musi on zapłacić koszty do tej pory poniesione ale wynoszące minimalnie:
   4 tygodnie przed pierwszym dniem pracy = 70% od wartości zamówienia
   2 tygodnie przed pierwszym dniem pracy = 80% od wartości zamówienia
   1 tydzień przed pierwszym dniem pracy = 100% od wartości zamówienia

 6. Warunki płatności, zwłoka, odmowa świadczenia usług

  1. Należności wynikające z faktur muszą być płatne po ich otrzymaniu. Data otrzymania należności na naszym koncie bankowym jest uważana za datę uregulowania płatności. Brak zapłaty w ciągu 14 dni od wystawienia faktury uważany jest za zwłokę. W związku z opóźnieniem, naliczane są odsetki według ustawowej stopy procentowej w przypadku zwłoki. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowego odszkodowania za zwłokę.
  2. Jeśli przyjmujemy czeki i weksle w wypełnieniu zobowiązań płatniczych, mamy prawo, na koszt Klienta, do ściągnięcia należności i dochodzenia roszczeń, stąd wynikających. Na naszą prośbę Klient jest zobowiązany do zapłaty rozsądnej zaliczki dla prawnika.
  3. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy świadczenia usług na mocy paragrafu 321 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) jeśli sytuacja finansowa Klienta pogorszyła się przed podpisaniem umowy i pomimo dokładnego zbadania, okazało się to dopiero po zawarciu umowy.
  4. Klient ma prawo do uregulowania swoich należności przez rekompensatę i zastawy tylko, gdy jest to prawomocne, niekwestionowane lub uznane przez nas. Klient może jedynie korzystać z prawa zatrzymania mienia jeśli jego roszczenie opiera się na takim samym stosunku umownym. Wszelkie wady w usłudze nie wpływają na treść VIII. 4.

 7. Czas wykonania, opóźnienia

  1. Ostateczne terminy lub daty podawane przez nas odnośnie realizacji oferowanych przez nas usług są orientacyjne, chyba, że wyraźnie uzgodniono wiążące terminy i daty. Obowiązującą strefą czasową jest czas środkowoeuropejski (CET). Jeśli krajem, z którego pochodzi zamówienie jest Wielka Brytania, terminy i daty odnoszą się do czasu Greenwich (GMT).
  2. Tłumaczenie uznaje się za dostarczone Klientowi, kiedy wyraźnie zostało one wysłane lub przekazane drogą elektroniczną Klientowi. Problemy techniczne z transmisją danych (np. awarie serwerów dostawców usług poczty elektronicznej) obciążają Klienta.
  3. Jeśli nie możemy dotrzymać wiążącego terminu lub daty z przyczyn niezależnych od nas, bezzwłocznie poinformujemy Klienta o przewidywanym nowym terminie lub dacie. Kiedy jednak nasza usługa nie może być zrealizowana zgodnie z nowym terminem lub datą, mamy prawo od odstąpienia od umowy w całości lub częściowo. Zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich dokonanych płatności. Przepisy ustawowe interpretowane na naszą korzyść dotyczące prawa odstąpienia od umowy i jej rozwiązania, w tym prawa odstąpienia od umowy z powodu niewywiązania się z obowiązku zrealizowania świadczenia pozostają nienaruszone.
  4. Weryfikacja opóźnienia wymaga pisemnego upomnienia od Klienta.
  5. Jeśli spełnienie warunków umowy jest opóźnione z winy Klienta (np. opóźniony odbiór), mamy prawo domagać się odszkodowania za szkody poniesione w związku z tym i wszelkich innych kosztów dodatkowych.

 8. Prawa klienta w przypadku wad i innych naruszeń

  1. Należy przedstawiać wszelkie roszczenia na piśmie. Wyraźne wady muszą być zgłoszone w przeciągu ośmiu dni roboczych od dostawy lub przesłania tłumaczenia lub po wykonaniu usługi. Inne naruszenia są przedmiotem roszczenia w przeciągu ośmiu dni roboczych od ich wykrycia. Czas, w którym tłumaczenie opuszcza siedzibę naszej firmy jest czasem jego dostarczenia lub przesłania. W przypadku, kiedy tłumaczenie jest wysyłane pocztą, dodane są dwa dni robocze. Aby dotrzymać terminu składania roszczeń, wysłanie powiadomienia na czas jest wystarczające.
  2. Jeśli wada została zgłoszona odpowiednio i w terminie, zobowiązujemy się wedle naszego uznania, do poprawienia lub świadczenia usługi dwa razy, o ile pozwala na to charakter usługi. Klient powinien dać nam potrzebny czas i możliwość naprawy naruszenia.
  3. Jeśli skarga Klienta okaże się nieuzasadniona, mamy prawo domagać się zwrotu kosztów powstałych w wyniku roszczenia.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia nieprawidłowości pod warunkiem, że Klient opłaci koszty zamówienia. Jednakże, Klient może zachować rozsądną część kosztów zamówienia w stosunku do zaistniałego naruszenia.
  5. Jeśli późniejsze wywiązanie się z warunków zamówienia jest niemożliwe z powodu charakteru usługi, niepowodzenia środków naprawczych, zbyt długiego opóźnienia lub odmowy jego realizacji na podstawie przepisów prawnych, Klient ma prawo do uzyskania obniżonej ceny lub do odstąpienia od umowy w przypadku poważnego naruszenia.
  6. Prawa Klienta do odszkodowania i zwrotu kosztów stosuje się wyłącznie zgodnie z postanowieniami części IX.

 9. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

  1. Ponosimy odpowiedzialność za powstałe szkody w wyniku umyślnego i rażącego niedbalstwa, niezależnie od podstawy prawnej.
  2. W przypadku zwykłego zaniedbania, odpowiadamy

   1. za szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych, ograniczonych do rekompensaty przewidywalnej i występującej typowo straty, która nie przekracza dwukrotnej kwoty wartości zazwyczaj naliczanej za tego typu zamówienia, ale nie wynosi więcej niż €100000.00;
   2. za szkody dotyczące życia, integralności fizycznej i zdrowia.

  3. Ograniczenia odpowiedzialności zaznaczone w części IX.2. nie mają zastosowania w przypadku zatajenia naruszenia z naszej strony lub odnośnie praw Klienta na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.
  4. Wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za

   1. opóźnienia lub wady w realizacji zamówienia, które powstały na skutek dostarczenia nam błędnego lub niepełnego tekstu źródłowego przez Klienta lub które są wynikiem nieprecyzyjnych i niejasnych sformułowań tekstu oryginalnego
   2. za uszkodzone, niepełne lub utracone teksty i dane podczas elektronicznego przekazu
   3. za straty powstałe na skutek tekstu, który okazał się być nieodpowiedni dla jego przeznaczenia lub w wyniku nieprawidłowej adaptacji publikacji i reklamy, które muszą zostać powtórzone z tego powodu, lub które szkodzą reputacji i wizerunkowi Klienta, chyba, że zamierzone użycie zostało określone w czasie składania zamówienia
   4. za szkody, wynikające z wydruku wadliwego tłumaczenia, jeśli Klient nie zaznaczył, że tłumaczenie będzie drukowane w chwili zawiązywania z nami umowy, nie dostarczył nam wydruku próbnego przed właściwym wydrukowaniem lub tekst został dopuszczony do druku bez naszej zgody

  5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze względu na zaniedbanie obowiązku, które nie doprowadziło do naruszenia, tylko jeśli to my jesteśmy odpowiedzialni za zaniedbanie obowiązku. W innych przypadkach, stosuje się przepisy ustawowe.
  6. Wykluczenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności odnosi się również do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i agentów.

 10. Przedawnienia roszczeń
  Roszczenia z tytuły materialnych i prawnych naruszeń wygasają po upływie roku od ustawowego okresu przedawnienia. W przypadku roszczeń w ramach ustawy o odpowiedzialności za produkt i innych roszczeń, opisanych w części IX, obowiązują przepisy prawne.
 11. Poufność

  1. Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy informacji nam przekazywanym i udostępnionym i oznaczonym jako poufne w kontekście umowy (dalej „Informacje poufne”). Jesteśmy zobowiązani do podjęcia wszelkich stosownych środków w celu zapobiegania bezprawnemu dostępowi do poufnych informacji i dokumentów przez osoby trzecie. Gwarantujemy, że używamy Informacji poufnych wyłącznie w spełnianiu naszych zobowiązań umownych i ujawnimy je tylko w tym celu naszym pracownikom lub Partnerom, zobowiązanym do zachowania poufności, którzy zajmują się spełnieniem warunków kontraktu i potrzebują w związku z tym odpowiednich poufnych informacji.
  2. Biorąc pod uwagę możliwość ingerencji z zewnątrz, nie bierzemy odpowiedzialności za zachowanie poufności tekstów i danych, które są przekazywane elektronicznie pomiędzy nami a Klientem.
  3. Nie uważa się informacji za poufne w rozumieniu Informacje poufne, omówione w części XI. 1,

   1. które były już publicznie znane w momencie ujawnienia lub tworzenia tej umowy lub ujawnione później bez naruszenia przepisów prawa, niniejszych OWH lub innej umowy zawiązanej pomiędzy nami a Klientem.
   2. Zostały ujawnione nam przez osoby trzecie lub w inny sposób po zawarciu umowy z Klientem bez naruszenia prawa, niniejszych OWH lub innej umowy między nami a Klientem.

 12. Zastrzeżenie własności
  Wszelkie treści przeznaczone do dostarczenia Klientowi pozostają naszym materiałem i własnością intelektualną, z wyłącznymi prawami do ich użytkowania aż do pełnego rozstrzygnięcia obecnych i przyszłych roszczeń wobec Klienta.
 13. Prawa osób trzecich
  Klient gwarantuje, że żadne z praw osób trzecich nie sprzeciwia się używaniu, przetwarzaniu, wykorzystywaniu, kopiowaniu i/lub publikowaniu informacji, dokumentów i innych rzeczy nam przesłanych. Klient zobowiązuje się do zwolnienia nas i naszych Partnerów od odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikających z powyższych okoliczności.
 14. Obowiązujące prawo, miejsce jurysdykcji i język

  1. Niniejsze OWH i wszelkie relacje pomiędzy nami i Klientem podlegają wyłącznie Federalnej Republice Niemiec, za wyjątkiem międzynarodowych i ponadpaństwowych (kontraktowych) systemów prawnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych na temat Międzynarodowej Sprzedaży Towarów
  2. Wyłączną jurysdykcją dla wszelkich sporów wynikających pośrednio lub bezpośrednio ze stosunku umownego jest sąd właściwy dla zarejestrowanej siedziby EVS Translations GmbH. Zastrzegamy sobie jednak prawo do składania roszczeń wobec Klienta w sądzie właściwym dla ogólnej jurysdykcji Klienta.
  3. Niemiecka wersja OWH jest tu wiodąca.

Wersja: 19 Maj 2010